Kategorie

Regulamin

Regulamin portalu informacyjnego Paprotek.news

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania serwisu internetowego – Paprotek.news, który jest dostępny pod adresem https://paprotek.net/
 2. Regulamin normuje obowiązki i zakres odpowiedzialności administratora, jako podmiotu zarządzającego serwisem oraz prawa i obowiązki użytkowników serwisu.
 3. Warunkiem koniecznym do korzystania z serwisu jest zapoznanie się oraz akceptacja postanowień Regulaminu.
 4. Zasady korzystania z portalu są dostępne dla wszystkich użytkowników.
 5. Stworzenie oraz prowadzenie portalu informacyjnego Paprotek.news ma na celu ułatwienie Internautom dostępu do informacji, oraz wydarzeń jakie mają miejsce na terenie Polski oraz świata.
 6. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszych Zasad jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

§ 2 Definicje

 • Administrator –podmiot prowadzący serwis internetowy Paprotek.news. Siedziba portalu znajduje się w Inowrocławiu.
 • Zespół redakcyjny – grupa osób wraz z administratorem, uprawniona do zamieszczania artykułów na portalu.
 • Serwis – jest to serwis informacyjny Paprotek.news dostępny pod adresem https://paprotek.net/, który daje użytkownikom dostęp do informacji i rozrywki.
 • Użytkownik –osoba korzystające w aktywny sposób z serwisu Paprotek.news.

§ 3 Zasady korzystania z serwisu

 1. Wszelkie aktywności w serwisie Paprotek.news są dobrowolne i bezpłatne.
 2. Umieszczenie dowolnego utworu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.
 3. Umieszczenie komentarza w serwisie jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.
 4. Osoba umieszczająca komentarz w serwisie, która nie jest użytkownikiem w rozumieniu niniejszego regulaminu, wyraża zgodę na objęcie jej prawami i obowiązkami, przynależnym użytkownikom serwisu. Postanowienie to, nie dotyczy możliwości posiadania konta.
 5. Dodawanie komentarzy w serwisie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 6. Użytkownik, który dopuści się działań zabronionych w myśli obowiązujących przepisów prawa, zostanie przez administratora zablokowany oraz po zgłoszeniu czynu właściwym organom, ukarany.
 7. Zabrania się użytkownikom, pod karą zablokowania konta, obrażania uczuć religijnych, używania niecenzuralnych słów, używania rasistowskich tekstów, straszenia, grożenia oraz innych zabronionych prawem czynów.
 8. Niedozwolone jest komentowanie artykułów, które mogą być uznane za reklamę innych stron (podlinkowanie do innych stron).
 9. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działania wykonywane w serwisie Paprotek.news.
 10. Akceptując Regulamin użytkownik zobowiązuje się w szczególności do zaniechania jakichkolwiek działań na szkodę administratora oraz innych użytkowników.
 11.  Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z serwisu zgodnie z przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta).

§ 4 Zasady korzystania z treści opublikowanych w serwisie.

 1. Zespół redakcyjny serwisu zastrzega sobie osobiste i majątkowe prawa autorskie do treści zamieszczonych w serwisie.
 2. Większość treści zamieszczonych na portalu informacyjnym Paprotek.news nie są autorskimi utworami zespołu redakcyjnego. Pod każdym artykułem widnieje źródło, z którego zespół redakcyjny korzystał tworząc tekst.
 3. Pod każdym tekstem, zdjęciem, grafiką, filmem, muzyką umieszczone jest źródło, z którego dany utwór pochodzi.
 4. Treści zamieszczone przez zespół redakcyjny serwisu są chronione prawami autorskimi w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych.


§ 5 Dane osobowe

 1. Podczas dodawania komentarzy użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie w serwisie i przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora.
 2. Dane osobowe oraz informacje zawarte w komentarzach wykorzystywane będą przez administratora do, identyfikacji użytkowników systemu oraz do zapewnienia jak najwyższej jakości obsługi użytkownika.
 3. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych jego danych osobowych w każdym czasie, jak również ma prawo do ich poprawiania oraz do żądania ich usunięcia z bazy serwisu.

§ 6 Obowiązki Administratora Serwisu

 1. Administrator zobowiązuje się zastosować środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.
 2. Administrator zobowiązuje się zabezpieczyć dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§ 7 Odpowiedzialność Administratora

 1. Zespół redakcyjny dokłada starań, aby pochodzące z serwisu Paprotek.news informacje były rzetelne, kompletne, zgodne z prawdą i aktualne.
 2. Zespół redkacyjny nie może jednak zagwarantować, że każda informacja spełnia ww. warunki i, że może być wykorzystana w dowolnym celu przez użytkownika Portalu. Zespół redakcyjny zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zawartych na stronie internetowe portalu.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu serwisu wywołane siłą wyższą lub awarią sprzętu.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niedostępność serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w serwisie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania użytkownicy zostaną powiadomieni na głównej stronie serwisu.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone przez użytkowników serwisu jak i inne podmioty które niebędące użytkownikiem serwisu w rozumieniu niniejszego regulaminu zamieściły wpisy w serwisie.
 6. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.

§ 8 Uprawnienia Administratora Serwisu

 1. Administrator zastrzega sobie prawo edytowania lub kasowania treści zamieszczonych przez użytkowników niezgodnych z przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta).
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszystkich zamieszczonych w serwisie utworów w celu promocji serwisu.

§ 9 Prawa i obowiązki użytkownika

 1. Użytkownik nie ma prawa korzystania z kont innych użytkowników oraz udostępniania swojego konta innych osobom.
 2. Użytkownik ma prawo do przesłania na adres mailowy redakcji, własnego newsa, który po weryfikacji zostanie umieszczony na stronie portalu.
 3. W każdym przypadku zmiany danych osobowych, wymaganych do rejestracji użytkownika w serwisie, użytkownik zobowiązany jest powiadomić o tym administratora w celu aktualizacji tych danych.
 4. Użytkownik ma prawo żądać usunięcia swojego konta z serwisu. W celu usunięcia swojego konta użytkownik zobowiązany jest powiadomić administratora.

§ 10 Przepisy końcowe

 1. Regulamin dostępny jest pod adresem strony internetowej             .
 2. Niniejsze Zasady korzystania z portalu Paprotek.news wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych zasad w każdym czasie.
 4. Zmiany w regulaminie wchodzą w życie i są wiążące dla użytkowników Portalu z chwilą ich opublikowania
 5. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych ze stosowania niniejszego regulaminu jest sąd właściwy dla miejsca siedziby administratora.
 6. W celu skontaktowania się z zespołem redakcyjnym prosimy o korespondencję mailową. Adres e-mail widoczny jest w zakładce Skontaktuj się z nami.